metrika yandex

Haberler / Kültür - Sanat

KUR’AN’IN TEMEL BUYRUKLARI (Emirler ve Yasaklar) / Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk / Yeni Boyut Yayınevi

06.05.2020

KUR’AN’IN TEMEL BUYRUKLARI

(Emirler ve Yasaklar)

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Yeni Boyut Yayınevi - İst. - 1997 5. Baskı

 

KUR’AN’IN EMİRLERİ

1- Okuyun. (Alak 1 - 3)

2- Secde edin. (Alak 19 - Necm - 62- fussilet - 37 Hac. 77 - İnsan, 26)

3- Sabırlı olun. (Kalem 48 - Müzemmil 10 - Müdessir 7 - Kaf 39- Kamer 27 -

Sad 17 - A’raf 87- Tâhâ 130 - Yunus 109 - Hud 49 - 115 - Mümin 55 - 77 Ahkaf

35 - Nahl - 127 - Tür 48 - Mearic 5 - Rûm 60 - İnsan 27 - Enfal 46 - Ali İmran200)

4- Geceleri değerlendirin. (Müzemmil 2 - 4 - Kaf 40 - Taha 130 - İsra 79 - Tûr49 - İnsan 26)

5- Allah’ın adını anın. ( Müzemmil 8 - A’raf 205 - Kehf 24 - Rad - 28 - İnsan25 - Enfal 26 - Ali İmran 41 - Cuma 10- Azhab 41- Nisa 103)

6- Yalnız Allah’ı vekil edin. ( Müzemmil 9 - Furkan 58 - Hûd 123 - İbrahim11; - Enfal 61 - Ali İmran 122 - 160 - Mücadila 10 - Maide 11 - 23 - Tevbe 113)

7- Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. (Müzemmil 20- Bk. Taha 2)

8- Namaz kılın. ( Müzemmil 20- Tâhâ 14 - İsrâ 78 - Yunus 87- Hud 114 -Ankebût 45 - Hac 78 - Nisa 43 - 102 - Nûr 56 - Mücadile 13)

9- Zekât verin. ( Müzemmil 20 - Hac 78 - Bakara 43 - 83 - 110 - Nisa 77 - Nûr56- Mücadile- 13)

10- Allah’tan af dileyin. (Müzemmil 20- Hûd 3,61 - Mümin 55, - Fussilet 6 -Bakara 199 - Nisa- 106- Muhammed 19 Nasr 3)

11- İnsanları uyarın. (Müdessir 2, şuara 214 - Yunus 2, En-am 51 - Mümin 18 -Nahl 2)

12- Allah ile kul arasına girmeyin. (Müdessir 11 Müzemmil 11)

13- Allah’ı tespih edin. (A’lâ 1- Kaf 39 - 40 - Furkan 58 Tâhâ - 130 - Valua 74 -Hicr 98- mümin 55- Tûr 48- hâkka 52- İnsan 26- Ali- İmran 41- Ahzâb 42)

14- Kur’an’la öğüt verin. (A’lâ 9- Kaf 45- En-am 70- Zâriyat 55- Gâşiye 21- Tûr29)

15- Allah’ın nimetlerini dile getirin. (Dûha 11 - A’raf 29 - 74 - Fâtır 3- Bakara231 - Ahzâd 9- Mâide 7, 11, 20)

16- Sürekli faaliyette olun. (inşirah 7) (Bk. Rahman 29)

17- Kur’an’dan yüz çevirenden siz de yüz çevirin. (Necm 29)

18- Rabbinizden size indirilene uyun. (A’raf 3- Yunus 109- En-am 106 - 155 -Lokman 21 - Zümer 55- Bakara 170- Ahzâb - 2)

19- Dini Allah’a özgüleyerek dua edin. (Araf 29- Mümin 14, 65 - Beyyine 5)

20- İbadethanelerde temiz ve güzel giyinin. (Araf 31)

21- Dualarınızı korku, ümit ve boynu büküklük içinde yapın. (Araf 55 - 56)

22- Allah’a güzel isimleriyle yakarın. (Araf 180- İsra 110)

23- Affetmeyi esas alın. (Araf 199- Bakara 109- Ali İmran 159 - Mâide 13)

24- İyiyi ve güzeli emredin. (A’raf 199)

25- Cahillerden yüz çevirin.(Araf 199)

26- Şeytan’dan Allah’a sığının. (A’raf 200 - Fussilet 36- Nahl 98)

27- Kur’an okunduğu zaman susun ve dinleyin. (A’raf 204)

28- Allah’ı benliğinizin tâ içinde anın. (A’raf 205)

29- Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini anın. (Fâtır 3 - A’raf 69 -Bakara 231- Ali İmran 103 - Ahzâb 9- Mâide 7, 11, 20)

30- Şeytan’ı düşman bilin. (Fâtır- 6)

31- Ailenize namazı emredin. (Tâhâ- 132)

32- Yeryüzünü gezip dolaşın. (Neml 69-Enam 11- Nahl 36-Rûm 42 -Ankebut 20 - Ali İmran 137)

33- Anne ve babaya çok iyi davranın. (İsra 23,24-Enam 151- Lokman 14 -Ahkaf 15- Ankebût 8 - Bakara 83 - Nisa 36)

34- Akrabaya, çaresize, yolda kalmışa yardımcı olun. (İsra 26 - Nahl 90 - Rûm38 - Nisa 36)

35- Ahde vefalı olun. (İsra 34 - Müminun 8 - Mearic 32- Bakara 177 - Tevbe 4)

36- Ölçü ve tartıda dürüst olun. (İsra 35 - A’raf 85 - En-am 152 Mutaffifin 1, 3- Rahman 8, 9)

37- Göklerde ve yerdeki sırları araştırın. (Yunus 101 - Rahman 33 - Zâriyat 22)

38- Dünya nimetlerine aldanıp dinlerini oyun ve eğlence haline getirenlerden uzak durun. (En-am 70 - Araf 51 - Maide 57)

39- Üzerine Allah’ın adı anılan şeylerden yiyin. (En-am 118, 119, 121)

40- Açık ve gizli günahtan kaçının. (En-am 120, 151 - A’raf 33)

41- Âdil olun. (En-am 152 - Nisa 58 - Mâide 8)

42- Allah’tan korkun. (Lokman 33 - Zümer 10, 16 - Bakara 189 - 194 - 203 - 233

- Enfal 1, 69 Âli İmran 102, 130, 200 Haşr - 18 - Nisa 1 - Mâide 2, 4, 7, 8, 11, 35,

96, 100 Tevbe 119)

43- Dini Allah’a özgüleyerek ibadet edin. (Zümer 2, 3, 11, 14 - Mümin 14, 65 -Nahl 52)

44- Kötülüğü en güzel tavırla savın. (Fussilet 34, 35 - Nahl - 125 – Müminûn-96)

45- İhtilaflarla karşılaştığınızda hükmü Allah’a bırakın. (Şûra 10 - Nahl 64 - 89- Mâide 44, 47)

46- İstikamet üzere (dosdoğru) olun. (Şûra 15, 16 - Hûd 112)

47- Peygamber Ehlibeytine sevgi ve saygı gösterin. (Şûra 23)

48- Allah’a kaçıp sığının. (Zâriyat 50)

49- Benliğini Allah’a adamış kişilerle beraberlikte ısrarlı olun. (Kehf 28 -Abese 1 -110)

50- Bilmediklerinizi bilenlere / Kur’an ehline sorun. (Nahl 43 - Enbiya 7)

51- Nimetlere şükredin. (Nahl 114- Lokman 12-14 -İbrahim -7 -Ankebût 17- Bakara - 152 - 172)

52- Tebliği şu üç yolla yapın : Güzel öğüt - Hikmet - Güzel tartışma… (Nahl -125 - Fussilet : 34 - 35 ; Ankebût : 46)

53- Hikmet: Felsefe, felsefî düşünce - Güzel öğüt: Güzel hitabet-Güzel tartışma: Diyalektik bir yöntem..

54- Haksızlığa karşılık verirken ölçülü davranın… (iyiliğe iyilik - kötülüğe adaletle karşılık verme) (Nahl : 126 - Bakara - 194)

55- Kişi veya kitapları kutsallaştırma… (siyasi - ekonomik rejimlerin -kutsallaştırılması…) (Müminûn - 52 - 54)

56- Allah uğrunda cihat edin. (Hac 78 - furkan 52 - Mâide 35 - Tevbe 41)

57- Cihad : kararlı ve şuurlu gayret… (islâmı bizzat yaşamada ve yaymada…)

58- İyilik ve güzellik üretmekte yarışın. (Bakara 148 - Mâide 48 - 2 - Bakara177)

59- Sabır ve namazla yardım dileyin. (Bakara 45 - 153)

60- Helâl ve temiz yiyecekler yiyin… (Bakara 168, 172 - Nahl 114 - Müminûn51 - Mâide 88)

61- Kısası uygulayın - (Bakara 178 - 179)

62- Ramazan ayını oruçlu geçirin. (Bakara 183 - 185, 187)

63- Meşrû müdafaa : Bakara 190 - 194, 216, 244 / Nisa = 74 - 75) (Savaş…)

64- İnfak edin = Sahip olduğunuz nimet ve imkanlardan başkalarına verme…

(Bakara / 195, 219, 254, 261, 262, 264 - 267, 274 : Sebe 39, Ali İmran, 92;Münafikûn, 103; Hadid 112)

65- Güzel düşünüp güzel davranın… (Bakara 195 / Kaseş 77 - Mâide 13, 85,93 - A’raf 56 - Tevbe 91 - Yunus 26 - Nahl 125, 128 Ankebût 69 - Lokman 22 -Saffat 80 - 110 - 121 - 131; Zümer 10 - Rahman 60 - Leyl = 6 - 10)

66- Barışı hep birlikte gerçekleştirin. (Bakara 208 - Âli İmran 19, 83, 85 (Mü’minûn - 51 )

67- Namazları, özellikle orta namazı iyi koruyun. (Bakara 238 - 239 –Mü’minûn 9 - Mearic 22)

68- Riba’dan uzak durun. Riba: (emeksiz - hak edilmeyen - gayri meşru kazanç /her türlü haksız kazanç…)(Bakara 275 - 277; 279 - 280; Ali İmran 130.Rum 39 Nisa 161)

69- Borçlanma işlemlerini yazıya geçirin; alışverişlerinizde tanık bulundurun- alacaklarınızı rehinle güvenceye bağlayın… (Bakara 282, 283)

70- Allah’a ve Resulüne itaat edin.(Enfal 1,20,46) Ali İmran 32, 132 - Nisa 59,80 - Muhammed 33, Nur 54, 56, - Mücadele 13, - Tegâbün 12 - Maide 92)

71- Karşılaşacağınız savaşlara hazır olun - Barış eğilimlerine yapıcı yaklaşın… (Enfal - 60 - 61)

72- Beytullah’ı ziyaret edin: ( Ali İmran 96 - 97 - Bakara 196 - 200)

73- İçinizden hayra çağıran, doğruyu - güzeli emreden, kötüyle çirkinden alıkoyan bir topluluk olsun… (Ali - İmran 104 / Tevbe 122)

74- Yönetimde şûrayı esas alın. (Ali İmran 159 - Şûra - 38)

75- Askerlik yapıp, nöbet tutun. (Ali İmran 200 - Enfâl 60 - Nisa 71)

76- Kendinizi sürekli hesaba çekin. (Haşr 18 / Kıyame 2, 14)

77- Cuma namazını kılın. (Cuma - 9 - 10)

78- Peygamberinize sâlât ve selam edin. (Ahzab 56)

79- Yetimleri kollayıp, eğitin. (Nisa - 6, 2, 127)(Nisa - 3 - 8 - 10 - 36) (Enfal - 41 -Bakara / 83 - 177 - 215 - 220 - / Haşr / 7 - Beled / 15 - Duha / 6 - insan /8 -Maûn / 2 - Fecr / 17)

80- Araları açılan eşlerin barışmaları için her iki aileden hakem gönderin (Nisa - 35)

81- Su bulamadığınızda teyemmümle ibadet edin. (Nisa - 43 - Mâide - 6)

82- Emanetleri ehil olanlara verin. (Nisa 58)

83- Sizden olan yöneticilere itaat edin. (Nisa 59 - 83)

84- (Bağımsızlığı korumak…) Zulme uğrayan insanlar için çarpışın.

85- Selama kesinlikle karşılık verin. (Nisa - 74 - 76) (Nisa - 86)

86- Allah’a, peygamberlere, indirilen kitaplara, meleklere, ahiret gününe iman edin. (Nisa - 136)

87- Zina - sevicilik ve eşcinselliği engelleyin. (Nur - 2 - 3 - Nisa : 34 - Nisa : 16Nisa : 15)

88- İffetli kadınlara iftira edenleri cezalandırın.(Nur : 4 - 23, 25)

89- Bakışlarınızı kontrol altında tutun. (Nur - 30 - 31)

90- Mümin kadınlar örtünsün. (Nur - 31)

91- Hepiniz Allah’a tövbe edin. (Nur 31 - Hûd - 3, 52 - 61 - 90 - Bakara – 54-Tahrim 8)

92- Evlenme durumuna gelenleri evlendirin. (Nur : 32)

93- Toplantılarda yeni gelenlere yer açın. (Mücadile 11.)

94- Özü - sözü bir olmayan kişilerin getirdikleri haberleri iyice araştırın.(Hucurat - 6)

95- Müminler arası çekişmelere müdahale ederek barışı sağlayın. (Hucurat - 9- 10)

96- Zandan sakının. (Hucurat - 12)

97- Kendinize ve ailenize sahip çıkın. (Tahrîm - 6)

98- İyilik ve takva üzere yardımlaşın. (Mâide - 2)

99- Namaz kılacağınız zaman abdest alın. (temizlenin) (Mâide -6 )

100- Cünüp olduğunuzda boy abdesti alın. (Mâide - 6 Nisa - 43)

101- Allah’a yaklaşmak için vesile edinin. (Mâide 35)

102- Hırsızı cezalandırın. (Mâide - 38 - 39)

103- Uyuşturucu - kumar - şans oyunları - tapılmak için dikilen taşlardan uzak durun. (Mâide 90 - 91 / Bakara - 2 / 9 - Nisa - 43) –

104- Özü sözü bir kişilerle beraber olun. (Tevbe - 119)

 

KUR’AN’IN YASAKLARI

1- İnkârcılara - ahlâksızlara boyun eğmeyin. (Kalem 8 - 15)

2- Yetimin hakkına dokunmayın, yetimi azarlayıp horlamayın. (Duha 9 -İsra 34 - En-am 152 - Fecr 17 - Maun 2 - İnsan 8 - Beled 15 - Bakara 83 -177 - 215 - 220 - Nisa 2, 3, 6, 8, 10, 36 - 127)

3- Yoksulu horlayıp - azarlamayın. (Duha 10 - Maun : 3 Fecr 17 - İnsan - 8 -Beled - 16)

4- Kendinizi aklanmış - kurtulmuş göstermeyin. (Necm - 32)

5- Allah’ın yanında bir takım velilerin ardına düşmeyin. (Araf 3 - Ankebut -41- Zümer 3, 9, 36 - Casiye 10 - Furkan 18 - Kehf 17 - 102 - İsrâ 97 - Râd 16 -Hud 13, 20 -Maide 81 En-am 127 - Âli İmran 122 - Âraf 196 - Yunus 101 - Nisa 45)

6- Nimet ve imkânları israf etmeyin. (Araf - 31 En-am - 141 - İsra - 26 - 27 -Nisa 6 - Şuara : 151)

7- Yeryüzünde fesat çıkarmayın. (Araf 5, 6, 74, 85 Bakara 60, 205 - Kasas - 77 -83 - Maide 64 - Şuara 183 Ankebût - 36) (Neml - 34)

8- Allah’tan başka hiçbir varlığa kulluk ve ibâdet etmeyin. (İsra - 23 - Fatiha -5 / Bakara 21 / Nisa - 36 / Mâide 117 / Âli İmran 51 - / En-am 102 / Yunus 3/Meryem - 36 / Zühruf - 64 / Yusuf 40 - / Zümer 45)

9- Harcamada orta yoldan ayrılmayın. (İsra 29 - Âli İmran - 180 - Tevbe 76 -Muhammed - 37 - 38 / Nisa : 37 - Hâdid - 24)

10- Rızık kaygısı ile çocuklarınızı öldürmeyin. (Kürtaj) (İsra - 31 - En-am 151 -Tekvir 8 - 9 –

En-am 140)

11- Zinaya yaklaşmayın. (İsra - 32 / Nur - 2, 3, 6, 9 - Furkan 68)

12- Cana kıymayın. (İsra 33 - En-am 151 - Nisa 93 - Mâide - 32)

13- İlmine sahip olmadığınız şeyin ardına düşmeyin. (İsra 36)

14- Kibirlenmeyin, kasılıp - böbürlenmeyin. (İsra 37 - Lokman 18 - 19)

15- Zalimlere eğilim göstermeyin. (Hûd 113 - Bakara 193) (Nisa - 75 - En-am 82- Furkan 19)

16- Hak dostlarını horlamayın. (En-am 82 - Furkan 19)

17- Allah dışında kişi ve kuvvetlere tapanların put - tanrılarına sövmeyin. (Enam108)

18- Allah’tan ümit kesmeyin. (Zümer 53 - Yusuf 87- Hicr 49 -56-Ankebût 23 - Mümtehine - 13)

19- Dinde fırkalara ayrılmayın. (Şûra 13, 14) (En-am 159 - Rûm 31 - 32 - Âliİmran 103)

20- Gelecek hakkında kesin hüküm vermeyin. (Kehf - 23 - 24)

21- Yeminlerinize ters düşmeyin. (Nahl - 91 - 94 - Mâide : 89)

22- Yapay haramlar icat etmeyin. (Nahl 116 - Maide - 87 / En-am 119 - 140 - 145

- 150 - 151 / A’raf 32 - Tevbe - 29 - Tahri 1 - Yûnus 59)

23- Söz dinleyin. Raina demeyin Unzurna deyin (Yöneticilere karşı) (Bakara 104)

24- Rüşvete asla bulaşmayın. (Bakara 188 / Nisa : 29)

25- Yeminlerinizi bahane ederek iyilikten kaçmayın. (Bakara 224 - Nahl - 94 -Nûr - 22)

26- Dinde baskı - zorlama ve tiksindirmeye gitmeyin. (Bakara 256 - Ali İmran128 - Yunus - 99 - Gâşiye - 21 - 25)

27- Yaptığınız iyilikleri başa kakmayın. (Bakara : 264 - 266 Müdessir :6)

28- Kendinizin alıcı olmadığı şeyleri başkalarına vermeye kalkmayın.(Bakara 267 - 268)

29- Tanıklıktan çekinmeyin. (Bakara 283 - 282 - 140 - Talâk - 2)

30- Savaşdan kaçmayın. (Enfal 15 - 16 - 45 / 65 -66)

31- Allah’a ve Resûlüne hıyanet etmeyin. (Enfal : 27)

32- Cihâdı riyakârlık aracı yapmayın. (Enfal : 47)

33- İnkârcıları gönül dostu edinmeyin. (Ali İmran 28 - 118 Mümtehine 1 - Nisa:144)

34- İntihar etmeyin. (Nisa - 29 - 30)

35- Birbirinizin nimet ve imkânlarına göz dikmeyin. (Nisa - 32)

36- Hainlerin savunucusu olmayın. (Nisa : 105 - 107 Enfal - 58)

37- İftiracıların tanıklığını ebediyen kabul etmeyin. (Nur - 4)

38- Başkalarının evlerine habersiz ve selamsız girmeyin. (Nur :27 - 29)

39- Mümin kadınlar (giyim ve süsleriyle - cinsel algı - mesaj) süslerini(namahrem-e) göstermesinler. (Nur : 31)

40- Birbirinizin ayıbını, sırlarını araştırmayın, gıybetini yapmayın. (Hucurat - 12)

41- Yapmayacağınız şeyleri söylemeyin. (Saff - 2 - 3)

42- Günah, düşmanlık ve saldırganlık üzere yardımlaşmayın. (Mâide -2)


 

Akademik Kaynak Özetleri /Yusuf Çağlayan

Hazırlayan : Mehmet Yavuz AY

 

Yorum Ekle
Yorumlar (5)
Mahmut AY

14.05.2020

Müslüman olanın,inananın, insan olanın uyması gereken kurallar. Teşekkürler.
Hidayet Çelik

07.05.2020

İlginç bir yazı olmuş. Yazıyı okuyunca şöyle bir düşünce aklıma geldi :Aceba Allah Kuranda çok bahsettiği konuya diğerlerine kıyasla daha mı fazla önem vermiş oluyor acaba? Yanlış anlaşılmasın, hepsi de önemli ama sadece görecelilik yönünden... Selamlar
Yılmaz TAŞOVA

07.05.2020

Her ne kadar bu zatın söylediklerine temkinli yaklaşsak ta bunlara itiraz edilmez, ancak çok eksik olduğunu düşünüyorum. Güzel bir yazı olmuş, kalemine sağlık.
Adil büyükçolak

06.05.2020

Bütün kusurlarımzla birlikte amenna saddakna ve ata\'na
Kemal Mete

06.05.2020

Allah razı olsun Emirlerine uyan, yasaklananlardan uzak olanlardan ve de bu uğurda gayret gösterenlerden oluruz inşaAllah