metrika yandex
  • $28.98
  • 31.77
  • GA1975

Haberler / Yorum - Analiz

Nasıl Yersen O'sun: İslam İlahiyatçısının Gıdanın Değeri Üzerine Görüşleri/Hasan KANAT

02.10.2022

Kutsalı kategorik olarak reddeden seküler bir toplumda, hayatın sunduklarına kutsallık atfetmememiz hiç de şaşırtıcı değil. Gıda, çevreden sonra belki de bunun en talihsiz kurbanlarından biridir; Son dönem içerisinde tüm dünyada yiyecek ve içecek kültürü hızla kirlenmiştir. Önce aile sofrasının ve bir zamanlar yaygın olan sofrada şükretme ritüelinin bozulması, ardından da kolaylık adına yemek hazırlama ve tüketme eylemlerinin her zamankinden daha da basitleştiğini görüyoruz..2022 yılında artık artık bir düğmeye basarak kapımızın önüne yemek sipariş edebiliyor, hatta 'beslenme uzmanları tarafından onaylanmış' takviyeler ve ikamelerle bunları tamamen değiştirebiliyoruz.

Hayatın basit ritüellerinin yerini kurumsal üretim ve kazanca yapılan aşırı faydacı vurgunun aldığı bir çıkarcılık çağında, yemek hazırlamak için zaman ayırmak ve özen göstermek bir yana, yemeğin değerini bilmenin önemi bile ne yazık ki ihmal edilir hale geldi. Obezite krizi ve gıda israfının çevresel sonuçlarının hem bedenlerimizin hem de iklimin sağlığı için büyük sorunlar teşkil etmesiyle birlikte bu ihmalin yansımaları daha da belirgin hale geldiğine göre, neyi nasıl tükettiğimize ilişkin tutumlarımızı yeniden düşünmeliyiz.

Ebu Hamid El-Gazali'nin "Yemek Yemenin Adabı Üzerine" adlı risalesi, bu yeniden düşünme sürecine ilham kaynağı olabilecek değerli bir bakış açısı sunmaktadır. Hem bir teolog hem de bir bilim adamı olan Gazali, kendini doğal dünyayı Tanrı'nın bir ifadesi olarak anlamaya adamış ve en sıradan görünen günlük ritüellerin bile kutsallaştırılmasına giden yolu açmıştır. Başlıca eseri olan 'Dini İlimlerin İhyası' -ki 'Yemek Yeme Adabı Üzerine' bu eserin on birinci bölümüdür- hayatımızın diğer pek çok yönüyle birlikte yiyeceklerimizi tüketme biçimimize de şükran duygusunu aşılamak için rehberlik etmektedir.

Metin, sosyal yemek yeme adabına çok daha fazla önem verse de- Gazali'nin düşünceleri özellikle ev yemeklerinin ve işlenmiş gıdaların azalması ve tüketimi sadece bir araç olarak görmenin üstesinden nasıl gelebileceğimiz konularıyla ilgilidir.

Elbette Gazali'nin yaklaşımının temelinde, gıdayı Allah'ın bir lütfu olarak görmesi yatmaktadır. Gazali'nin şükre yaptığı vurgunun ardındaki ilham kaynağının bu olduğunu kabul etmek önemlidir; kendisi de Allah'ın doksan dokuz isminden biriyle ilişkilendirilebilecek teolojik olarak oldukça yüklü bir kavram olan Eş-Şükr esmasına atıfta bulunur. Şükür, Gazali'ye göre 'imanın yarısını' oluşturur (diğer yarısı sabırdır).Ayrıca metnin girişinde, hem bedenin idamesi ve dolayısıyla ibadete katılabilmesi için pratik bir gereklilik olması hem de daha metafizik bir düzeyde, insanın Tanrı'ya bağımlılığını ifade eden Tanrı'nın bir nimeti olması nedeniyle yemeğin doğası gereği dini olduğunu yazar. O. Bu açıdan yemek, Kur'an'da çeşitli vesilelerle ima edildiği gibi, İlahi rızık ve rızıklandırma (er-Razzâk) sıfatının bir göstergesi olarak da düşünülebilir:

Artık Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız O’na ibadet ediyorsanız, Allah’ın nimetine şükredin. (Nahl 114)

O halde Din, Gazali'nin yaklaşımının temel dayanağıdır. Bununla birlikte, onun şükrü gıda konusuna uygulamasının ruhani görüşler kadar seküler görüşlerle de yankı bulmaması için hiçbir neden yoktur. Gazali, önceden hazırlanmış ve paketlenmiş ürünlerin norm haline geldiği günümüzde gıda üretimi ve tüketiminin karmaşıklığının kolayca göz ardı edilebildiğini hatırlatarak, bizi hem üreticiler hem de tüketiciler için faydalı olan organik bir dengeyi yeniden kurmaya davet etmektedir. Bunu yaparken, doğanın düzenini kendi bedensel tatmin arzularımızın üzerinde tutmanın önemini fark ederiz - ki bu, kişinin duruşu ne olursa olsun, günümüz gıda kültürümüzün ve tutumlarımızın neden olduğu dengesizliklerin üstesinden gelmede çok önemli bir adım olarak kabul edilebilir.

Gazali'nin temel önermelerinden biri, gerçek şükrün tefekkür yoluyla elde edilebileceğidir. Modern Yaşam biçiminin  gıdayla olan sorunlu ilişkisinin kökeninde muhtemelen bu eksiklik yatmaktadır; çünkü gıdanın yetiştirilme ve üretilme süreçlerini nadiren kendi gözlerimizle gördüğümüz için (metalarımızın çoğunda olduğu gibi), nadiren gıdanın kökenini gerçekten düşünme fırsatı buluyoruz. Sonuç olarak, bu süreçler ve dolayısıyla gıdanın kendisi çok kolay bir şekilde hafife alınmaktadır. Bunu çözmenin pratik yollarına geçmeden önce, Gazali 'Sabır ve Şükür Üzerine' ('Dini İlimlerin İhyası' içinde de yer alır) başlıklı bölümünde gıda üretiminin içerdiği süreçleri hatırlatır:

"Eğer [yakından] incelerseniz, bir ekmeğin, üzerinde bin zanaatkâr çalışmadıkça yenmeye elverişli hale gelmediğini anlarsınız. Başlangıç, yağmur suyunu indirmesi için bulutları yönlendiren Rab dır; sonra melekler işinin sonuna kadar devam eder; sonra insanın elinde bu süreç devam eder.

"Bin zanaatkarın" çalışmasını takdir etmek için'' Gazali, tüketimimize düşünceliliği nasıl uygulayabileceğimize dair, çoğu sabır ve kendini kısıtlama erdemleriyle ilgili olan bir dizi kesin ve yine de ulaşılabilir yol önerir. Örneğin, sıcak yemeği soğutmak için üzerine üflemenin uygunsuz olduğunu belirtir - çoğumuz düşünmeden yapsak da, bunu acelecilik ve sabırsızlık işareti olarak görür. Bunun yerine, yiyecekleri en uygun sıcaklıkta tüketmek için sabırla beklememizi önererek, yiyecekleri açlık dürtülerimizi tatmin etmek için bir araç olarak görmek yerine ne tükettiğimiz hakkında dikkatlice düşünmeye teşvik eder.

Gazali'nin diğer reçeteleri, tüketiciyi düşünceli niyeti pekiştirmeye teşvik eden yiyecekler için özel ritüelleri içerir. Belirli gıdalardan kontrolsüz miktarlarda yemek yerine, bunları tam olarak saymamızı ve her tükettiğimizde özel uygulamalar benimsememizi öneriyor. Bu muhtemelen hassasiyetin düşünceliliği, düşünceliliğin de şükretmeyi teşvik ettiği yönündeki benzer bir mantıktan kaynaklanmaktadır

Yiyeceklerimize özen ve hassasiyet göstermek onları gerçekten takdir etmek için gerekli bir ön koşuldur. Bu tür bir disiplin olmadan, 'bin zanaatkârın' karmaşıklığını göz ardı etmemiz ve bunun yerine anlık tatmin arzularımızın kurbanı olmamız muhtemeldir. Dolayısıyla Gazali'nin yaklaşımı, modern dünyanın insanoğlunun düşkünlüğünü katalize eden gıda 'yenilikleri' ile tezat oluşturmaktadır. Aslında bu yenilikler bizi düşünceli olmanın tam tersi bir yöne yönlendirmektedir; sabırla beklemek yerine, tam olarak istediğimiz zaman ve istediğimiz yerde bize yemek sunan teslimat hizmetlerine yönelmeye teşvik etmektedirler.

Bu tür 'yenilikler' aynı zamanda ev yemeklerinin azalmasından da sorumludur; Gazali tarafından açıkça ele alınmamış olsa da, bu konu hem onun Tefekkür kavramı hem de daha geniş İslami teolojik kavramlar ışığında görülebilir. Bunlardan ilki, yemeği kendimiz pişirerek zanaatkarlık sürecine doğrudan dahil olduğumuz söylenebilir. Bu da bize tabağımıza koyduğumuz yemeğin değerini gerçekten bilmemiz ve şükretmemize yardımcı olacak şekilde düşünceli davranmamız için ilham verir.

İkincisi, yemek pişirme sanatına özellikle İslam teolojisi merceğinden bakılırsa, çokluğu birliğe dönüştürdüğü için Tanrı'yı hatırlatan bir şey olarak yorumlanabilir. Birey, bir dizi farklı malzemeyi bir araya getirip birleştirerek, çokluğun tekliğe uyumlaştırılması sürecine katılır; bu, kendi mutfağımızın sıradan ortamında bile bize Tanrı'nın birliğini hatırlatan, özünde dini bir eylemdir. . Tıpkı bir müzisyenin üç notayı bir araya getirerek tek bir akor oluşturması gibi, aşçı da farklı tatları ve dokuları hassas bir şekilde bir araya getirerek bir bütünlük- yani nihai yemek - oluşturur.

Dolayısıyla bu mutfak metafiziğiyle meşgul olmak, tevhidi çağrıştırması bakımından özünde ruhani bir eylemdir. Daha genel olarak, bu bir yaratma eylemidir; bir yemek yaratmak, tıpkı bir müzik parçası, sanat veya başka herhangi bir zanaat gibi, İlahi yaratma eyleminin mikrokozmik düzeyde bir simülasyonudur.

Ev yemeklerinin bir diğer faydası da- ki tarihsel bağlam göz önüne alındığında, Gazali bunu kendisi dile getirmese de felsefesi aracılığıyla yorumlanabilir- modern yiyeceklerde çok yaygın olan ve düşünceli tüketim arayışını iki önemli şekilde engelleyen yapay katkı maddelerinden kaçınmasıdır. İlk olarak, bizi yapay olanlar lehine doğal içeriklerden kopararak doğal dünyaya ve onun sunduklarının değerine yabancılaştırıyorlar. Özellikle dini açıdan bakıldığında, bu durum yaratılışa saygısızlık olarak görülebilir; doğal içeriklerin numaraları ve diğer katkı maddeleriyle karıştırılması, sanki Tanrı'nın eserinin yetersiz olduğunu ve kendi iştahımız ve eğilimlerimiz temelinde gıdaları bizim için 'daha iyi' hale getirdiğine inandığımız süreçler yoluyla 'iyileştirilmesi' gerektiğini öne sürmek gibidir - bu da İslam'ın allāhuʾaʿlam ('Allah en iyisini bilir') düsturundan bir sapmadır.

İkinci olarak, yapay katkı maddeleri Gazali'nin karşı çıktığı anlık hazzı teşvik eder. İşlenmiş gıdalar endorfini arttırmak ve nihayetinde tüketiciyi bağımlılığa sürüklemek üzere tasarlandığından, kaçınılmaz olarak oburluğa yol açmaktadır. Gazali'nin de vurguladığı gibi, bu durum tek başına temel, hayvani doğamıza gerilememize neden olabilir. Yemeğe katılan kişinin 'kontrolünü kaybetmesine izin vermemesi' ya da 'kendini meradaki hayvanların özgürlüğüne bırakmaması' gerektiğini belirtir; kimyasal olarak işlenmiş gıdalardan kaçınır ve ev yemeklerinin sağlıklı ritüeline geri dönersek bu davranışlara direnmek oldukça kolaylaşır.

Gazali'nin yemek felsefesinden genel olarak öğrenilebilecek şey, yemek söz konusu olduğunda, Tefekkür yoluyla şükran duygusu uyandırmamız gerektiğidir. Bu Tefekkür, Yemek yeme anında sabır göstererek ve üretimindeki çeşitliliği  takdir ederek, ideal olarak da mümkün olduğunca yemek yapmakla meşgul olarak geliştirilebilir.

Bu bağlamda, Gazali'nin 'yeniden ele alınması, Gazali'nin çağdaş bağlamda okunması, herkes için daha çevreci ve manevi bilince sahip bir yaşam biçimine doğru ilerleyen, gerçekten anlamlı bir diyalog biçimine ilham verebilir.

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Çok okunan haberler
Çok okunan yazılar